Primary tabs

Ieder jaar voert CGI wereldwijd het ‘Voice of Our Clients’-onderzoek uit. Business en IT executives van onze klanten delen dan hun inzichten aangaande trends die hun organisaties beïnvloeden en de implicaties hiervan. Dit jaar met meer dan 1.400 interviews is een bijzondere editie: ongeveer de helft van de interviews vond plaats vóórdat er sprake was van een mondiale pandemie. Hierdoor kunnen we het effect van COVID-19 op industrietrends, businessprioriteiten en IT-prioriteiten in kaart brengen. In deze blog vertel ik in hoeverre de virusuitbraak de prio’s bij overheden beïnvloedt. 

Wat is de impact van COVID-19 op de business en de IT van publieke organisaties? Een meer dan relevante vraag. Maar voordat ik deze ga beantwoorden, eerst wat cijfers. 2020 CGI Client Global Insights is gebaseerd op 1.447 interviews waarvan 27% specifiek in de overheidssector. 48% van deze interviews hebben we uitgevoerd vóór 11 maart 2020 – datum waarop de WHO COVID-19 een globale pandemie verklaarde. De rest volgde erna. Hierdoor kunnen we dus het effect van de pandemie op industrietrends, business- en IT-prioriteiten meten. We hebben input vóór en na de uitbraak.

DIGITALE DIENSTVERLENING HOOGST OP DE AGENDA

Laten we de ranking van de trends dit jaar erbij pakken. Wereldwijd gezien is de belangrijkste trend voor overheden ook dit jaar digitalisering. Op plek 2 staat cybersecurity en de derde belangrijkste trend is het waarborgen van de naleving van de regelgeving.

Figuur 1 Globale versus lokale industrie trends voor de overheidssector

Dat digitalisering van de dienstverlening een belangrijke trend is, zal voor niemand als een verrassing komen. Overheden zetten al jaar na jaar in op digitalisering, zowel intern als voor burgers, ondernemers en andere stakeholders. Verrassender is wellicht het gegeven dat overheden zich steeds meer bewust zijn van de verregaande impact die digitalisering heeft op de organisatie: maar liefst 83% van onze respondenten geeft aan dat digitalisering een aanpassing van het businessmodel van de organisatie vereist.

COVID-19 VERSCHUIFT BUSINESSPRIORITEITEN

Digitalisering had ook zonder COVID-19 bovenaan de lijst van belangrijkste trends voor de overheid gestaan. Deze eerste plaats is wel verstevigd: door de pandemie is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Toch zijn er, als we de antwoorden vóór de pandemieverklaring en daarna met elkaar te vergelijken, duidelijk een aantal verschuivingen in businessprioriteiten te zien. Wereldwijd stijgt ‘data en analytics’ op de ranglijst. En in Nederland hebben we gezien dat overheidsorganisaties juist meer prioriteit hebben gegeven aan digitale samenwerking en beveiliging van de organisatie: het is in korte tijd belangrijker geworden medewerkers in staat te stellen om op een veilige wijze vanuit huis te kunnen werken (zie tabel hieronder).

Figuur 2 Impact van de COVID-19 pandemie op businessprioriteiten

ORGANISATIECULTUUR & VERANDERVERMOGEN OVERHEIDSORGANISATIES STAAN IN DE WEG

Zowel in interviews vóór de 'wereldwijde pandemie'-verklaring als erna gaven respondenten (in totaal 89%) aan dat de organisatiecultuur en het verandervermogen van overheidsorganisaties de belangrijkste belemmeringen vormen om de businessprioriteiten te realiseren. Daarnaast zijn aspecten zoals de tools en vaardigheden van medewerkers, budgetverschuivingen en de vergrijzing ook genoemd als remmende factoren. Dit geeft duidelijk aan dat een holistische aanpak vereist is, waarin niet alleen systemen en processen, maar ook organisatie en medewerkers integraal onderdeel zijn van de transformatie.

We merken wel dat COVID-19 invloed heeft op de ervaren impact van deze belemmeringen. De mate waarin organisaties in staat zijn binnen en buiten hun organisatiegrenzen te werken, hebben in een situatie, waarin vooral op afstand wordt gewerkt, ineens veel meer impact dan voorheen. Hetzelfde geldt voor de tools en vaardigheden van medewerkers.

TOP IT-PRIORITEITEN

Naast businessprioriteiten kijken we in ons onderzoek ook naar IT-prioriteiten. Digitaliseren en automatiseren van businessprocessen blijft de top IT-prioriteit in 2020, zowel wereldwijd als in Nederland, met een gemiddelde score van 8,5 op een schaal van 0 tot 10. Op plek 2 en 3 wereldwijd staan respectievelijk IT modernisering ten behoeve van het verbeteren van de efficiency en het beschermen van de organisatie door middel van cybersecurity. In Nederland ligt dat iets anders. In 2020 is leveren van waarde uit big data en businessinzichten naar de 4e plek van IT-prioriteiten gestegen; cybersecurity naar de 2e plek. De stijging van cybersecurity als prioriteit weerspiegelt een groeiende bewustwording bij onze klanten dat cyberaanvallen wel degelijk een bedreiging zijn. Wat betreft aandacht voor het leveren van waarde uit big data en businessinzichten komt dit ook niet als een verrassing. De tijd van losse experimenten en pilots lijkt ten einde; het tijdperk van het waarde gedreven inzetten van data breekt aan.

Figuur 3 Impact COVID-19 op IT-prioriteiten (Global versus Nederland)

COVID-19 heeft ook impact op IT-prioriteiten. Wereldwijd heeft de pandemie gezorgd voor een focus op modernisering om efficiency te verhogen; digitaliseren en automatiseren van businessprocessen krijgt een lagere prioriteit. In Nederland ligt dat anders. COVID-19 heeft meer focus gelegd op cybersecurity en samenwerking met interne en externe partners.

RESULTATEN VAN DIGITALE STRATEGIEËN BLIJVEN ACHTER

Niet corona-gerelateerd, maar wel frappant en dus meldingswaardig is het onderzoeksresultaat dat slechts 20% van de onderzochte organisaties in voldoende mate de resultaten van hun digitale strategieën terugziet. Op dit vlak zijn er nog veel groeimogelijkheden. De resultaten variëren wel zeer sterk van aandachtsgebied. Slechts 31% van de ondervraagden ziet resultaten bij het toepassen van een (private) cloud strategie; slechts 32% ziet significante resultaten uit geavanceerde procesautomatisering. En dat terwijl organisaties in 93% van de gevallen wél de resultaten zien van het toepassen van agile methodes en businesspraktijken; 89% ervaart de voordelen van collaboratie over de departementale grenzen heen.

DATA ALS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE BUSINESS

De belangrijkste observaties dit jaar voor de centrale overheidssector is dat er een stevige aandacht blijft voor digitalisering. Agile is nog steeds belangrijk, maar verliest aan prioriteit. Organisaties zijn zich sterk bewust van de verregaande impact die digitalisering kan hebben op de eigen organisatie, maar tegelijk zien ze dat een combinatie van een laag verandervermogen met een mismatch in skills en middelen een grote belemmering vormt om de transformatie te realiseren. Cybersecurity blijft onverminderd een heel belangrijk aandachtspunt – en het thuiswerken door de COVID-19 pandemie heeft de aandacht hiervoor alleen maar doen stijgen. Het onderwerp data & analytics is intussen niet meer van de bestuurstafels te krijgen, maar de vraag naar concrete, tastbare resultaten klinkt steeds vaker. De tijd voor experimenten en POC’s op dit vlak lijkt daarmee definitief voorbij; daarvoor in de plaats komt data als integraal onderdeel van de business.

Over de auteur

Patrick Baeyens

Patrick Baeyens

Director Consulting Data & Analytics

Patrick is al meer dan 17 jaar werkzaam in diverse industrieën op het snijvlak tussen proces, data en technologie. Hij heeft daarbij vele verschillende rollen vervuld op het gebied van complexe implementaties, beleidsadvisering, informatievoorziening, systeemontwikkeling, projectmanagement en architectuur.